Geschiedenis

Lang, lang geleden, in het jaar 2001, was er eens een aantal geniale studenten dat criminologie studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze studenten hadden een plan. Het plan om een vereniging op te richten. Een studievereniging welteverstaan. Van niet zo maar een studie, nee: van criminologie! 

Het idee van studievereniging Criminologie In Actie is in december 2001 geboren in Antwerpen, België. De oprichters van de vereniging bezochten daar met een aantal andere studenten een congres over diamantsmokkel dat was georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Criminologie. Het congres was een succes. Na afloop werd de oprichters van (het nog onbestaande) CIA door een aantal mensen van de Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd een studievereniging voor criminologiestudenten aan deze universiteit op te starten.

Criminologie is een multidisciplinaire doch specialistische studierichting. Studenten die voor deze opleiding kiezen kunnen omschreven worden als erg gemotiveerd. Ze hebben doorgaans een onstilbare ‘honger’ naar informatie en activiteiten op het gebied van criminologie. Ten tijde van de oprichting van Criminologie In Actie was de studie nieuw aan de Erasmus Universiteit. De op te richten vereniging moest studenten buiten de colleges en studieboeken iets criminologisch interessants bieden en het gat tussen theorie en praktijk overbruggen. Een enthousiast team van studenten werd samengesteld en de vereniging werd opgezet. Heden wordt de vereniging elk jaar door zes verschillende studenten geleid.

Met het opzetten van de studievereniging is een aantal ideeën in de loop der jaren prachtig vormgegeven. Een voorbeeld hiervan is het CIA-magazine, waar vanaf het eerste moment veel aandacht aan is besteed en dat tot op de dag van vandaag met enthousiasme door leden, docenten en anderen gelezen wordt. In het blad vindt men onder andere nieuws over de vereniging en haar activiteiten, interviews, items over studie en artikelen over relevante wetenschappelijke onderzoeken. In de loop der jaren is het magazine een onmisbaar facet van de vereniging geworden. Echter, ook zaken als de zeer populaire jaarlijkse studiereis, de netwerk/carrière oriëntatiedagen en de introductie van het vertrouwensorgaan en de gedragscode zijn voorbeelden van de vergaande ontwikkeling die de vereniging heeft doorgemaakt.

Kortom, in de afgelopen jaren is de basis gelegd voor de studievereniging zoals die op dit moment is. Jaren lang is er vakkundig gewerkt aan het professionaliseren van de vereniging en het uitbreiden van haar aantal contactpersonen. Vandaag de dag heeft Criminologie In Actie een behoorlijk aantal actieve leden, en kenmerkt de vereniging zich door haar informele sfeer waarin desalniettemin professionele resultaten worden geboekt. Jaarlijks wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd en dit stelt CIA in staat om haar doelstellingen te realiseren.

CIA door de jaren heen

Al na het eerste jaar, waarin de vereniging door Karin de Jong, Edwin de Wit, Paul Tjiam en Laura Rastovac werd opgericht, had CIA rond de 350 leden. Binnen een jaar tijd bleek het mogelijk om naast de criminologiestudenten ook sociologiestudenten en juristen aan de vereniging te binden. Na de onafhankelijkheid van de JFR telt de vereniging ondertussen (anno 2023) ruim 400 leden. 

Grote evenementen als de Interstedelijke Criminologiedag vonden reeds in het tweede jaar plaats. Met 120 aanwezige studenten was de eerste editie van dit congres een groot succes en tot op de dag van vandaag lukt het de betrokken studieverenigingen nog altijd een even succesvol en interessant programma te organiseren. Ook vonden er bijzondere excursies plaats naar de technische recherche, de Universiteit Brussel en verschillende grote bedrijven.

In het derde bestaansjaar van de studievereniging ging de studiereis eindelijk echt de grens over (nee, Brussel is toch niet ‘echt’): CIA reisde af naar Krakau! Ook werd na twee succesvolle edities van het feest Beerfreax een derde editie georganiseerd in samenwerking met moedervereniging JFR: een spetterende avond vol (gabber-?!)muziek.

Tijdens het vierde levensjaar van de vereniging werd na jaren sparen voor het eerst een flinke uitgave gedaan voor de leden: de eerste CIA-almanak werd uitgebracht. De studiereis ging in jaar vier naar Portugal, waar het nationale drugsbeleid (een volledige decriminalisering van alle drugs) onder de loep werd genomen. 

Eén van de hoogtepunten dit jaar was de terugkeer van professor Wouter Buikhuizen, die op verzoek van professor Henk van de Bunt na 26 jaar afwezigheid in de criminologie-scene naar Nederland kwam om een gastcollege te verzorgen voor onze studenten.

Na de eerste paar jaren, waarin de basis voor de studievereniging zoals die nu is werd gelegd, is de continuïteit gewaarborgd door het afsluiten van grote sponsorcontracten en het aanhouden van succesvolle evenementen als Beerfreax en het vieren van het eerste CIA-lustrum. Tijdens dit lustrum werd een bezoek gebracht aan Europol, vond het eerste echte CIA-gala plaats en werd er een spectaculair debat georganiseerd over de opheffing van het bordeelverbod.

Verder heeft Criminologie In Actie zich in de afgelopen jaren gericht op ‘empowerment’ van de criminologiestudenten: er werd aandacht besteed aan ‘Werken in de Wetenschap’ en bedrijvendagen, oud-studentendagen en beroepsoriëntatiedagen werden veelvuldig georganiseerd. Ook is het CIA-magazine, dat zwart-op-wit-en-blauw wordt gedrukt, door de jaren heen sterk geprofessionaliseerd. Van een dubbelgevouwen A4-tje met een oplage van 150 stuks is het magazine (onder andere dankzij grote sponsorcontracten) geëvolueerd tot, in de woorden van professor René van Swaaningen, een heuse ‘glossy’. 

Na de onafhankelijkheid van de JFR heeft de professionalisering een grote vlucht genomen. In de laatste jaren heeft (sociale) media een steeds grotere rol gespeeld bij de ontwikkeling van CIA. Zo heeft criminologieinactie een aantrekkelijk account op Instagram en worden er jaarlijks meerdere podcastafleveringen gemaakt over zeer interessante thema’s. Na een aantal jaar corona waarin de leden vooral online activiteiten voorgeschoteld kregen is in 2022 het echte verenigingsleven weer opgepakt en is onder andere het vierde lustrum gevierd met een fantastische lustrumweek en lustrumweekend met onder andere een lezing van Kees van der Spek en is de vereniging weer op studiereis geweest naar Napels.

Het jaar daarna is de vereniging verder geprofessionaliseerd met onder andere een gloednieuwe website en de introductie van het vertrouwensorgaan en de gedragscode, zo blijft het welzijn van de leden in de toekomst gewaarborgd. Ook is CIA voor het eerst sinds jaren weer naar een land buiten Europa op studiereis geweest (Marokko).  

Besturen door de jaren heen

Gedurende de afgelopen verenigingsjaren is er een boel geschoven met de beschikbare bestuursfuncties. Naast de vaste functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, hebben uiteenlopende andere functies bestaan zoals de ‘Commissaris Intern’ en de ‘Commissaris Media’. Er waren besturen die bestonden uit vier, vijf en zes personen. Pas sinds het zesde jaar van de vereniging wordt de huidige bestuursvorm van zes personen gehandhaafd (uitzonderingen in verschillende jaren daargelaten). Naast organisatorische kwesties als bovenstaande is binnen de verschillende besturen lief en leed door de bestuursleden gedeeld. Een bestuursjaar is een jaar van ups en downs, zoals Nienke de Munck (hoofdredacteur van het 12e bestuur) hieronder beschrijft:

“Als hoofdredacteur ben ik het afgelopen jaar primair bezig geweest met alles omtrent CIA Magazine en de digitalisering daarvan. Daarnaast heb ik meegeholpen met de organisatie van de Beroepsoriëntatiedag die in mijn jaar in Rotterdam plaatsvond. Ook heb ik me samen met een commissie gestort op de vernieuwing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van CIA. In een bestuursjaar leer je ontzettend veel. Je moet samenwerken met je bestuursgenootjes die je vooraf misschien nog helemaal niet zo goed kent, je woont vergaderingen bij en zit vergaderingen voor bij je eigen commissie, je leert leiding geven en delegeren, je beheerst de kunst van het plannen binnen de kortste tot in de puntjes en je doet natuurlijk gedetailleerde ervaring op over alles wat met jouw specifieke functie te maken heeft.

Daarnaast maak je ontzettend veel leuke dingen mee. Met maandelijkse borrels, studiereizen, stedentrips, feesten en Constitutieborrels van andere besturen leer je medestudenten beter kennen, doe je vriendschappen op voor het leven en kom je op plekken waar je anders misschien nooit zou zijn geweest. Natuurlijk is het niet elk moment gedurende je bestuursjaar rozengeur en maneschijn. Je kunt best wel eens wat tegenslagen te verwerken krijgen, en op sommige momenten lijkt het allemaal té druk te worden. Maar aan het eind van het jaar kun je opgelucht adem halen: je hebt het met z’n zessen geflikt. En dan overheersen alle fantastische momenten!”

Kortom: met plezier, liefde, bloed, zweet en tranen hebben de vorige besturen de vereniging geleid en doet het huidige bestuur dat nu.

Winkelmandje